زنگ سوم

درس ریاضی

استاد احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05

زنگ دوم

درس تاریخ

استاد پیری

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس زبان

استاد سلطانی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35