زنگ چهارم

درس مدیریت

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 10/10 الی 10/45 

زنگ سوم

درس فلسفه

استاد کربلایی

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05

زنگ دوم

درس جغرافیا

استاد حاجیلو

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس نگارش

استاد جعفرزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35