زنگ سوم

درس مطالعات

استاد قاسم زاده

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05

زنگ دوم

درس جامعه

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس جامعه

استاد جعفرزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35