زنگ چهارم

درس دینی

استاد کربلایی

ساعت برگزاری کلاس 10/10 الی 10/45 

زنگ سوم

درس ورزش

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05

زنگ دوم

درس عربی

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس زبان

استاد سلطانی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35