زنگ چهارم

درس جامعه 

استاد راهی

ساعت برگزاری کلاس 10/10 الی 10/45 

زنگ سوم

درس عربی

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05

زنگ دوم

درس فنون 

استاد شیرویی

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس نگارش

استاد امامی زاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35