زنگ سوم

درس عربی

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05

زنگ دوم

درس مدیریت

استاد احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس مطالعات

استاد قاسم زاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35