زنگ چهارم

درس جامعه

استاد راهی

ساعت برگزاری کلاس 10/10 الی 10/45 

زنگ سوم

درس دینی

استاد کربلایی

ساعت برگزاری کلاس 9/30 الی 10/05 

زنگ دوم

درس ریاضی

استاد احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 8/40 الی 9/15 

زنگ اول

درس فنون

استاد شیرویی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35