زنگ سوم

درس محیط زیست

استاد شایسته

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس نگارش

استاد سیفی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس فنون

استاد جعفرزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35