زنگ سوم

درس زبان/جغرافیا

استاد ……

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس عربی

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس ریاضی

استاد احدزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35