زنگ چهارم

درس کارآفرینی

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس جغرافیا

استاد حاجیلو

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس زبان

استاد یوسفی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس دینی

استاد کربلایی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35