زنگ چهارم

درس تاریخ

استاد پیری

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس ورزش

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس تاریخ/جامعه

استاد پیری/استاد راهی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس محیط زیست

استاد محمدی باران

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35