زنگ چهارم

درس روانشناسی

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس فلسفه

استاد موسوی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس زبان

استاد غلامی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس جامعه

استاد راهی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35