زنگ سوم

درس فنون 

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس نگارش

استاد سیفی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس عربی

استاد رحیمی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35