زنگ چهارم

درس کارآفرینی 

استاد شیرویی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس فارسی

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس دینی

استاد کربلایی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس ریاضی

استاد احدزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35