زنگ چهارم

درس تاریخ

استاد موسوی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس فیزیک

استاد آقچه لو

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس ریاضی

استاد عباسیان

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس کارآفرینی

استاد عباسیان

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35