زنگ سوم

درس نگارش/آزمایشگاه

استادان سیفی/احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس محیط زیست

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس شیمی

استاد احمدی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35