زنگ چهارم

درس ورزش

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس فیزیک/شیمی

استاد ……..

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس فارسی

استاد امامی زاده

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس عربی

استاد رحیمی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35