زنگ سوم

درس عربی 

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس محیط زیست

استاد شایسته

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس حسابان

استاد احدزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35