زنگ چهارم

درس ورزش 

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس زمین

استاد محمدی باران

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس نگارش/زبان

استاد امامی زاده

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس آمار و احتمال

استاد عباسیان

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35