زنگ سوم

درس شیمی/آزمایشگاه

استاد احمدی/احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس شیمی

استاد احمدی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس کارآفرینی

استاد موذنی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35