زنگ چهارم

درس حسابان

استاد احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس هندسه 2

استاد احدزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس تاریخ

استاد محمدی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس فیزیک

استاد آقحه لو

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35