زنگ چهارم

درس نگارش

استاد سیفی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس اقتصاد 

استاد راهی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس جغرافیا

استاد حاجیلو

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس زبان/ریاضی

استاد یوسفی/عباسیان

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35