زنگ چهارم

درس ریاضی/تاریخ

استاد عباسیان/پیری

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس نگارش 

استاد امامی زاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس ریاضی

استاد عباسیان

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس جغرافیا

استاد محمدی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35