زنگ سوم

درس ورزش 

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس فارسی

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس زبان

استاد یوسفی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35