زنگ چهارم

درس دینی

استاد تاجر

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس منطق

استاد تاجر

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس جامعه

استاد راهی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس تفکر

استاد ندرلو

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35