زنگ سوم

درس دفاعی

استاد شایسته

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس تاریخ/دفاعی

استاد پیری

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس نگارش

استاد جعفرزاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35