زنگ سوم

درس اقتصاد

استاد محمدی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس ورزش

استاد موذنی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس تفکر

استاد ندرلو

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35