زنگ سوم

درس عربی 

استاد پروانه

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس نگارش

استاد امامی زاده

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس منطق

استاد تاجر

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35