زنگ چهارم

درس زبان/رباضی

استاد یوسفی/عباسیان

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس فنون

استاد شیرویی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس فارسی

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس جامعه

استاد راهی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35