زنگ سوم

درس عربی 

استاد تاجر

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس دینی 

استاد کربلایی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس جغرافیا

استاد محمدی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35