زنگ چهارم

درس ریاضی

استاد محمدی باران

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس زیست/دفاعی

استاد احمدی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس زیست

استاد احمدی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس نگارش 

استاد امامی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35