زنگ سوم

درس ریاضی 

استاد محمدی باران

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس تفکر

استاد ندرلو

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس ورزش

استاد موذنی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35