زنگ چهارم

درس زبان

استاد یوسفی

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس فیزیک

استاد …..

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس شیمی

استاد احمدی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس آزمایشگاه

استاد حاجیلو

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35