زنگ سوم

درس فارسی

استاد جعفرزاده

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس زبان/دفاعی

استاد یوسفی

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس ورزش

استاد موذنی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35