زنگ چهارم

درس ریاضی

استاد عباسیان

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس عربی 

استاد رحیمی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس ریاضی 

استاد عباسیان

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس دینی

استاد کربلایی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35