زنگ چهارم

درس تفکر

استاد ندرلو

ساعت برگزاری کلاس 10/25 الی 11 

زنگ سوم

درس دفاعی

استاد شایسته

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس فیزیک

استاد آقچه لو

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس زبان

استاد یوسفی

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35