زنگ سوم

درس شیمی

استاد احمدی

ساعت برگزاری کلاس 9/40 الی 10/15 

زنگ دوم

درس هندسه

استاد محمدی باران

ساعت برگزاری کلاس 8/45 الی 9/20 

زنگ اول

درس نگارش

استاد امامی زاده

ساعت  برگزاری  کلاس  الی  8/35