آموزش های ویژه ورود به بازار کار

جدیدترین و بروز ترین دوره های آموزشی

45
تعداد دوره ها
215
تعداد تیکت ها
142
تعداد اساتید سامانه
201
تعداد دانشجویان

4
دوره آموزشی

2
دانشجو

3685 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

دوره ها